Reviews of MSMS LXXII

PIETRO DE LAURENTIS

Protecting the Dharma through Calligraphy in Tang China: A Study of the Ji Wang shengjiao xu 集王聖教序.


Joseph Chadwin in Religious Studies Review 48 (2022) 2, 290-291.

Jean-Pierre Drège in T’oung Pao 108 (2022), 535-542, (Chin. transl. in Shufa 书法 2023/1, 148-151).